ELITA

Art. 5. [ Zakres obsługi prawnej]

§ 1. „ELITA” świadczy usługi z zakresu obsługi prawnej w całej materii prawa.

§ 2. Prawo cywilne.

 1. ustawa kodeks cywilny
 2. ustawa kodeks postępowania cywilnego
 3. ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy
 4. ustawa prawo wekslowe
 5. ustawa o księgach wieczystych i hipotece
 6. ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
 7. ustawa o własności lokali
 8. ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 9. ustawa o prawach konsumenta
 10. ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
 11. ustawa o komornikach sądowych i egzekucji
 12. ustawa prawo prywatne i międzynarodowe
 13. ustawa prawo prasowe

§ 3. Prawo karne.

 1. ustawa kodeks karny
 2. ustawa kodeks postępowania karnego
 3. ustawa kodeks wykroczeń
 4. ustawa kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 5. ustawa kodeks karny skarbowy
 6. ustawa kodeks karny wykonawczy
 7. ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

§ 4. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

 1. ustawa o związkach zawodowych
 2. ustawa kodeks pracy
 3. ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – zwolnienia grupowe
 4. odpowiedzialność materialna pracownika
 5. wspólna odpowiedzialność materialna pracownika
 6. ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
 7. ustawa o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczń społecznych
 8. ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 9. ustawa o pomocy społecznej

§ 5. Prawo handlowe i gospodarcze.

 1. ustawa kodeks spółek handlowych
 2. ustawa o krajowym rejestrze sądowym
 3. ustawa prawo upadłościowe
 4. ustawa prawo restrukturyzacyjne
 5. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
 6. ustawa prawo zamówień publicznych
 7. ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 8. ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
 9. ustawa prawo energetyczne
 10. ustawa prawo przewozowe
 11. ustawa prawo spółdzielcze
 12. ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
 13. ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG, PBUK

§ 6. Prawo administracyjne i samorządowe

 1. ustawa kodeks postępowania administracyjnego
 2. ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 3. ustawa o gospodarce nieruchomościami
 4. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 5. ustawa prawo ochrony środowiska
 6. ustawa prawo budowlane
 7. ustawa prawo geologiczne i górnicze
 8. ustawa prawo o ruchu drogowym
 9. ustawa o finansach publicznych
 10. ustawa prawo farmaceutyczne
 11. ustawa o dostępie do informacji publicznych
 12. ustawa o ochronie zwierząt
 13. ustawa prawo wodne
 14. ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 15. ustawa o ochronie danych osobowych
 16. ustawa o odpadach
 17. ustawa o transporcie kolejowym

§ 7. Prawo finansowe

 1. ustawa prawo bankowe
 2. ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
 3. ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 4. ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym

§ 8. Prawo wł. intelektualnych i telekomunikacyjne

 1. ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 2. ustawa prawo własności przemysłowej
 3. ustawa prawo telekomunikacyjne
 4. ustawa o radiofonii i telewizji

§ 9. Prawo prywatne międzynarodowe

§ 10. Prawo Unii Europejskiej

Darmowe porady prawne